Umenie v parku 2018

Propozície a prihlášku nájdete na tomto odkaze: http://osvetasnv.sk/dokumenty-propozicie

UMENIE V PARKU

Organizátor: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Partner: OZ Život v meste Spišská Nová Ves

Termín odovzdania prác: do 5. júna 2018 na adresu:

Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves

Vernisáž: 19. júla 2018 o 18.00 hod.

Fontána pred Evanjelickým kostolom v SNV

Výstava potrvá do: do 19. septembra 2018

Súťažné kategórie:

Kategória A: Výtvarné umenie

Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy. Autor  môže vytvoriť dielo na ľubovoľnú tému v rámci výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika.

Kategória B: Fotografia

Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy.

Súťažné podmienky:

Každý autor výtvarného diela (kategória A) je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, technika, rok jeho vzniku. Minimálna veľkosť obrazu je formát A3 a maximálna veľkosť – formát A1. Svoje výtvarné práce je potrebné priniesť osobne na adresu Spišského osvetového strediska, Zimná 47, Spišská Nová Ves. Výtvarné diela nesmú byť zasklenené ani v tzv. kliprámoch! K výtvarným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom (prihláška je na stránke www.osvetasnv.sk ).

Fotografie je potrebné zaslať elektronickou formou na emailovú adresu osveta6@osvetasnv.sk do 5. júna 2018, v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm.  Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie. Taktiež spolu s fotografiami pošle autor vyplnenú prihlášku.

Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov).

Do súťaže bude od každého autora prijatých maximálne 5 diel/fotografií.

Spišské osvetové stredisko nominuje 3 člennú odbornú porotu, ktorá vyberie v každej kategórii 1., 2. a 3. miesto. Porota vyberie najlepšie diela z výtvarného umenia a fotografie, ktoré budú následne spracované do tlače a vystavené. Počet vystavených diel za jednotlivé kategórie nie je určený.

Autori obdržia e-mailom od organizátora pozvánku na vernisáž výstavy, na ktorej budú slávnostne odovzdané ocenenia autorom.

Reprodukcie fotografií alebo výtvarných diel môže organizátor použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár autora.

 

 

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.