Dirigenti speváckych zborov sa vzdelávali

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo dňa 14. a15. septembra 2018 v priestoroch ZUŠ Smižany pilotný projekt workshop dirigentov speváckych zborov.

Podujatia sa zúčastnilo 10 dirigentov nielen zo Spišskej Novej Vsi, ale aj z Prešova a Košíc.
Lektorkou školenia bola Mgr. Tatiana Švajková, PhD., ktorá je dirigentkou speváckeho zboru Technik v Košiciach. Účastníci sa počas prvého dňa zaoberali témami ako je hlasová výchova, intonácia, zdokonaľovanie taktovacej techniky, význam a špecifiká hlasovej výchovy v speváckom zbore. Druhý deň spočíval v oboznámení sa základov dirigentskej techniky a psychológiou osobnosti zbormajstra. Komorné stretnutie záujemcov o tento druh vzdelávania prispelo k tomu, že lektorka poskytla jednotlivcom aj individuálne rozhovory a osobnejší prístup.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.