Dirigenti speváckych zborov sa vzdelávali

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo dňa 18. a 19. októbra 2019 v priestoroch ZUŠ Smižany pilotný projekt – Workshop dirigentov speváckych zborov.

Podujatia sa zúčastnilo celkovo 15 dirigentov nielen zo Spišskej Novej Vsi, ale aj z Prešova, Košíc, Vranova nad Topľou a z Bánoviec nad Bebravou.
Lektorkami školenia boli Mgr. Eva Zacharová a Tatiana Švajková, PhD., ktorá je dirigentkou speváckeho zboru Technik v Košiciach.
Účastníci sa rozdelili do dvoch skupín. V prvej skupine boli dirigenti, ktorí sa zaoberajú prácou v detských speváckych zboroch, v druhej skupine prednášala p. Švajková, ktorá sa zaoberala problematikou v dospelých speváckych zboroch.
Úvodné hodiny workshopu boli venované upevňovaniu základov dirigentskej techniky a následne osvojovaniu pokročilejších prvkov – napr. dirigovanie fermát, zlučovanie dôb a taktov, diferenciácia činnosti pravej a ľavej ruky a pod. Prítomní zbormajstri prejavili značný záujem o metodiku hlasovej a intonačnej prípravy zborového speváka – boli oboznámení s elementárnymi zásadami rozvoja zborovo-speváckych zručností, ako aj s inovatívnymi spôsobmi rozvoja harmonického sluchu zborového speváka. V priebehu nácviku zborových skladieb boli synergicky vysvetľované princípy metodických postupov štúdia skladby, vyplývajúce z jej dôkladnej analýzy. V oblasti tvorby dramaturgie sa prítomní oboznámili s princípmi jej tvorby v jednotlivých typoch zborov. Pozornosť bola venovaná aj psychologickým aspektom činnosti zbormajstra – jeho negociačným schopnostiam, riešeniu kritických stavov a zborovému teambuildingu.
Komorné stretnutie záujemcov o tento druh vzdelávania prispelo k tomu, že lektorka poskytla jednotlivcom aj individuálne rozhovory a osobnejší prístup.
Podujatie bolo podporené z Fondu na podporu umenia.

Fotogaléria:

no images were foundCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.