Umenie v parku

Propozície

Maľuješ alebo fotíš? Potom je táto súťaž práve pre teba!

Hlavný organizátor:

OZ Život v meste Spišská Nová Ves

Odborný garant:

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi

Termín odovzdania prác:

do 5.6.2023 na adresu:

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47

052 01 Spišská Nová Ves

Výstava:

21.7.2023 – 15.9.2023

Fontána pred Evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi

Súťažné kategórie:

Kategória A: Výtvarné umenie

Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy. Autor môže vytvoriť dielo na ľubovoľnú tému v rámci výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika.

Kategória B: Fotografia

Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy.

Podmienky pre prihlásenie diela:

  1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov).
  2. Na výstavu je možné prihlásiť výtvarné diela a fotografie bez obmedzenia témy alebo techniky. Maximálne 5 diel/fotografií od jedného autora.
  3. Každý autor výtvarného diela je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, technika, rok jeho vzniku. Minimálna veľkosť obrazu je formát A3 a maximálna veľkosť je formát A1. Svoje výtvarné práce je potrebné priniesť osobne alebo poštou na adresu: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47, Spišská Nová Ves.
  4. Výtvarné diela nesmú byť zasklenené, ani v tzv. kliprámoch!
  5. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom.
  1. Fotografie je potrebné zaslať elektronickou formou na emailovú adresu bukovinska@skcak.sk v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm.  Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie. Taktiež spolu s fotografiami pošle autor vyplnenú prihlášku.
  2. Autori obdržia e-mailom od odborného garanta pozvánku na vernisáž výstavy, ktorá je spojená s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien.
  3. Reprodukcie fotografií alebo výtvarných diel môžu partneri podujatia použiť na propagáciu výstavy bez nároku na honorár autora.
  4. V prípade nedodržania požiadaviek na dielo/fotografiu, nebudú prihlásené diela akceptované.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Miriamu Bukovinskú (bukovinska@skcak.sk, tel.: 053/44 25 250).Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.