Fajna folklórna fotka

6. ročník fotografickej súťaže

Prihláška

Organizátor:
Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, Spišská Nová Ves

Termín uzávierky súťaže: 26. júl 2019
Termín výstavy: 27. 8. – 27. 9. 2019

Tematické zameranie:
Cieľom súťažiacich bude zachytiť život folklórnych kolektívov, remeselníkov, divadelníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho dedičstva. Do súťaže patrí aj zobrazenie slovenských ľudových zvykov a tradícií. Cieľom súťaže je zdokumentovať život reprezentantov slovenského folklóru a pestrosť ľudových krojov z celého Slovenska.
V tomto ročníku súťaž prebieha bez rozdelenia do kategórii.
Nezabudnúť uviesť popis v prihláške, z ktorej obce a akého folklórneho kolektívu bola fotografia zachytená.

Podmienky fotografickej súťaže:

1. Do súťaže môže byť zaslaná každá fotografia so slovenským folklórnym motívom.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez obmedzenia veku.

3. Cieľom akcie je propagácia slovenskej tradičnej ľudovej kultúry a podpora fotografov v ich tvorbe. 

4. Do súťaže môže každý autor prihlásiť maximálne 5 fotografií.

5. K zaslaným prácam autor priloží vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom (prihláška je na stránke www.osvetasnv.sk/dokumenty-propozicie).

6. Fotografie spolu s prihláškou je potrebné zaslať na mailovú adresu fajnfolkfoto@gmail.com do 26. júla 2019, v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm, ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie.

7. Všetky poslané fotografie budú zverejnené na FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

8. Súťaž vyhodnotia odborní porotcovia vyhlásení riaditeľkou Spišského osvetového strediska. Výsledky budú zverejnené na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

9. Porotou vybrané fotografie budú vytlačené a vystavené v auguste/septembri 2019 v priestoroch Spišského osvetového strediska. Účastníci súťaže budú informovaní o vernisáži prostredníctvom pozvánky zaslanej emailom a zverejnenej na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

10. Súťažné fotografie sa stanú súčasťou výstavnej kolekcie a ostávajú k dispozícii organizátora súťaže (SOS) na výstavné a propagačné účely.

11. Ceny si víťazi prevezmú počas vernisáže výstavy a ocenené bude 1., 2. a 3. miesto.

12. Právo organizátora zmeniť propozície: Organizátor má právo kedykoľvek, t. j. aj počas súťaže, zmeniť tieto propozície alebo odvolať súťaž najmä v prípadoch, ak by organizátor nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmito propozíciami, alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.

13. Spôsob zmeny propozícií alebo odvolania súťaže: na účinnú zmenu propozícií alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby organizátor zverejnil a sprístupnil verejnosti všetky zmeny súťažného poriadku a v súvislosti s týmito zmenami aj dôvod zmeny, a to na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.

14. Počas konania súťaže je zo strany organizátora súťaže a spoluorganizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

15. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.

16. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou propozícií.

17. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, budú tieto riešené rozhodnutím organizátora súťaže.

18. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.

19. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah nebude zodpovedať téme súťaže.

20. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení fotografie do fotosúťaže. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom pridanej fotografie, že neporušil práva osôb, ktoré sú na fotografiách zachytené alebo koho osobnostných práv by sa mohli fotografie dotýkať.

21. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.

22. Organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť fotografie, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá a ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, resp. budú porušovať legislatívu Slovenskej republiky.

 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.