Fajna folklórna fotka je tu opäť

4. ročník fotografickej súťaže
Organizátor: Spišské osvetové stredisko, Zimná 47 Spišská Nová Ves
Spoluorganizátor: FOTO klub SPIŠ, klub neprofesionálnych fotografov pri Spišskom osvetovom stredisku
Termín uzávierky súťaže: 31. august 2017

Súťažné kategórie:
Kategória A: Folklórny ornament
Tematické zameranie: Cieľom fotografov je sústrediť svoju pozornosť na slovenský folklórny ornament (na odeve, architektúre, predmetoch, …),odhaliť jeho krásu a atraktívnosť aj v dnešnej dobe. Účastníci súťaže môžu zachytiť odlišnosti krojov regiónov, ako aj krojov samotných. Do tejto kategórie patria aj portréty ľudí v slovenských krojoch. Nezabudnúť uviesť presný popis v prihláške, odkiaľ je ornament (pôvod územia, lokality, obce.
Kategória B: Reportáž folklórnych zvykov
Tematické zameranie: Hlavnou úlohou fotografov je zachytiť formou reportážnej fotografie slovenské ľudové zvyky a tradície. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viazali najmä na prírodný cyklus (najmä tie z predkresťanských čias). Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. S príchodom kresťanstva sa objavujú aj kresťanské sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, t.j. viazali sa na určitý región Slovenska.
Autori sa môžu tiež zamerať na život folklórnych kolektívov, remeselníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho dedičstva. Nezabudnúť uviesť popis v prihláške, z ktorej obce a ktorého folklórneho kolektívu bola fotografia zachytená.

Podmienky fotografickej súťaže:
1. Podmienkou súťaže nie je vznik fotografie len počas Spišských folklórnych slávností (ako to bolo v minulosti), ale do súťaže môže byť zaslaná každá fotografia s folklórnym motívom.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez obmedzenia veku.
3. Cieľom súťaže je propagácia slovenskej tradičnej ľudovej kultúry a podpora fotografov v ich tvorbe.
4. Do súťaže môže každý autor prihlásiť maximálne 5 fotografií v jednej kategórii.
5. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom (prihláška je na stránke www.osvetasnv.sk ).
6. Fotografie spolu s prihláškou je potrebné zaslať na mailovú adresu fajnfolkfoto@gmail.com do 31. augusta 2017, v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm, ako aj
štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie.
7. Všetky poslané fotografie budú zverejnené na FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.
8. Súťaž vyhodnotia odborní porotcovia vyhlásený riaditeľkou Spišského osvetového strediska. Výsledky budú zverejnené na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.
9. Vybrané a víťazné fotografie budú vystavené v mesiacoch október/november 2017 v priestoroch Spišského osvetového strediska. Účastníci súťaže budú informovaní o vernisáži prostredníctvom
pozvánky zaslanej emailom a zverejnenej na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.
10. Súťažné fotografie sa stanú súčasťou výstavnej kolekcie a ostávajú k dispozícii organizátora súťaže (SOS) na výstavné a propagačné účely.
11. Ceny si víťazi prevezmú počas vernisáže výstavy.
12. Ceny do súťaže sú poskytnuté sponzormi súťaže. Ocenené bude 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii.
13. Právo organizátora zmeniť propozície: Organizátor má právo kedykoľvek, t. j. aj počas súťaže, zmeniť tieto propozície alebo odvolať súťaž najmä v prípadoch, ak by organizátor nemohol
dosiahnuť cieľ špecifikovaný týmito propozíciami, alebo by mu hrozila škoda väčšieho rozsahu.
14. Spôsob zmeny propozícií alebo odvolania súťaže: na účinnú zmenu propozícií alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby organizátor zverejnil a sprístupnil verejnosti všetky zmeny súťažného
poriadku a v súvislosti s týmito zmenami aj dôvod zmeny, a to na www.osvetasnv.sk a FB stránke „FajnaFolklórnaFotka“.
15. Počas konania súťaže je zo strany organizátora súťaže a spoluorganizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
16. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
17. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou propozícií.
18. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, budú tieto riešené rozhodnutím organizátora súťaže.
19. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.
20. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah nebude zodpovedať téme súťaže.
21. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení fotografie do fotosúťaže. Súťažiaci prehlasuje, že je autorom pridanej fotografie, že neporušil práva osôb, ktoré sú na
fotografiách zachytené alebo koho osobnostných práv by sa mohli fotografie dotýkať.
22. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže.
23. Organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť fotografie, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá a ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, resp. budú porušovať legislatívu Slovenskej republiky.

 


 Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.