Umenie v parku

Prihlás svoje dielo na výstavu Umenie v parku!

Na začiatku leta sa bude konať obľúbená výstava Umenie v parku a svoj obraz, kresbu alebo fotografiu na nej môžeš vystaviť aj ty.
Po prehodnotení aktuálnej situácie sa organizátori rozhodli, že výstava bude nesúťažná. Diela na výstavu však vyberú dvaja odborníci z oblasti výtvarného umenia a fotografie.

Termín odovzdania prác: do 28. 5. 2021 na adresu:
Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47
052 01 Spišská Nová Ves
Výstava: 9. 7. 2021 – 5. 9. 2021
Fontána pred Evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi

PRIHLÁŠKA:

Dokumenty propozície

Podmienky pre prihlásenie diela:

1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov).

2. Na výstavu je možné prihlásiť výtvarné diela a fotografie, bez obmedzenia témy alebo techniky. Maximálne 5 diel/fotografií od jedného autora.

3. Každý autor výtvarného diela je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, technika, rok jeho vzniku. Minimálna veľkosť obrazu je formát A3 a maximálna veľkosť je formát A1. Svoje výtvarné práce je potrebné priniesť osobne alebo poštou na adresu Spišského osvetového strediska, Zimná 47, Spišská Nová Ves.

4. Výtvarné diela nesmú byť zasklenené, ani v tzv. kliprámoch!

5. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom. Prihlášku nájdeš tu:

6. Fotografie je potrebné zaslať elektronickou formou na emailovú adresu vlasicova@skcak.sk v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm. Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie. Taktiež spolu s fotografiami pošle autor vyplnenú prihlášku.

7. Autori obdržia e-mailom od odborného garanta pozvánku na výstavu. V prípade priaznivej epidemickej situácie sa bude konať aj vernisáž výstavy.

8. Reprodukcie fotografií alebo výtvarných diel môžu partneri podujatia použiť na propagáciu výstavy bez nároku na honorár autora.

9. V prípade nedodržania požiadaviek na dielo/fotografiu, nebudú prihlásené diela akceptované.

 

Hlavný organizátor: OZ Život v meste Spišská Nová Ves

Odborný garant: Spišské kultúrne centrum a knižnica

 



Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.