Umenie v parku

Maľuješ alebo fotíš?

Potom je táto súťaž práve pre teba!

Hlavný organizátor:

OZ Život v meste Spišská Nová Ves
Odborný garant:
Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi,

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Termín odovzdania prác: do 31. 5. 2022 na adresu:

Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zimná 47
052 01 Spišská Nová Ves
Výstava:
22. 7. 2022 – 28. 8. 2022
Fontána pred Evanjelickým kostolom v Spišskej Novej VsiSúťažné kategórie:Kategória A: Výtvarné umenie

Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy. Autor môže vytvoriť dielo na ľubovoľnú tému v rámci výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika.
Kategória B: Fotografia
Tematické zameranie: Bez obmedzenia témy.
 
 
Podmienky pre prihlásenie diela:1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov).
2. Na výstavu je možné prihlásiť výtvarné diela a fotografie bez obmedzenia témy alebo techniky. Maximálne 5 diel/fotografií od jedného autora.
3. Každý autor výtvarného diela je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, technika, rok jeho vzniku. Minimálna veľkosť obrazu je formát A3 a maximálna veľkosť je formát A1. Svoje výtvarné práce je potrebné priniesť osobne alebo poštou na adresu: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Zimná 47, Spišská Nová Ves.
4. Výtvarné diela nesmú byť zasklenené, ani v tzv. kliprámoch!
5. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom.
Fotografie je potrebné zaslať elektronickou formou na emailovú adresu bukovinska@skcak.sk v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm.  Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie. Taktiež spolu s fotografiami pošle autor vyplnenú prihlášku.
7. Autori obdržia e-mailom od odborného garanta pozvánku na vernisáž výstavy, ktorá je spojená s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien.
8. Reprodukcie fotografií alebo výtvarných diel môžu partneri podujatia použiť na propagáciu výstavy bez nároku na honorár autora.
9. V prípade nedodržania požiadaviek na dielo/fotografiu, nebudú prihlásené diela akceptované.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť TU 

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Miriamu Bukovinskú (bukovinska@skcak.sk, tel.: 053/44 25 250).

 
 
 
 


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.