UMPRE dovzdelal a inšpiroval

Zámerom projektu bolo zorganizovať pravidelné workshopy v rozsahu štyroch mesiacov, v oblasti umeleckého prednesu pre pedagógov, ktorí sa venujú a pripravujú recitátorov na súťaže umeleckého slova poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí a mládeže. Naskytla sa tak jedinečná príležitosť a otvorenie odbornej komunikácie a vzdelávanie pedagogických pracovníkov a metodická pomoc pre región, kde je o umelecký prednes čoraz väčší záujem, ale stagnuje jeho kvalita. Vysokou mierou k tomu prispeli odborní lektori a praktická časť v rámci worskhopov.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Centrom voľného času v Gelnici a Školským úradom v Margecanoch pripravilo workshopy na mesačnej báze, ktoré sa uskutočnili od 21.9. do 7.12.2017 s odbornými lektormi, literátmi a porotcami súťaži v umeleckom prednese – Júliou Čurilovou, Štefanom Šimkom a Jánom Petríkom.

„Chcem sa Vám ešte raz poďakovať za workshopy v rámci vzdelávacieho projektu UMPRE. Po dlhých rokoch, kvôli diere na trhu podobného vzdelávania pedagógov Slovenského jazyka, som sa opäť dovzdelala v tejto oblasti. Som za tie stretnutia vďačná, lebo ste ma utvrdili v názoroch veľmi príjemným a podnetným spôsobom. Mimoriadne na mňa zapôsobili lektori, hlavne recitátorka Julka Čurillová a porotca Ján Petrík. Ich slová a pripomienky si budem pamätať, lebo sú spojené s praxou a umeleckým zážitkom. Tak, ako som to vyjadrila na našom stretnutí, budem veľmi rada, ak takíto kompetentní ľudia budú aj v porotách okresných recitačných súťaží. Mimoriadne si cením rozbory prednesu pánom Petríkom po žiackych súťažiach. Nikoho neurážajú. Aj keď žiak neuspeje, dostane (aj učiteľ) rady a inšpiráciu, ako pokračovať v budúcnosti.“, citácia hodnotenia účastníčky projektu a pedagogičky Jany Marekovej zo ZŠ s MŠ Margecany.

Do projektu sa prihlásilo viac ako 30 pedagógov a bol realizovaný v spolupráci so všetkými základnými, strednými školami a základnou umeleckou školou v okrese Gelnica. Projekt bol rozdelený do štyroch častí:
1. Základy umeleckej komunikácie a dramaturgia textu
2. Výklad literárneho textu a druhy hlasovej interpretácie textu
3. Jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky prednesu
4. Sústava kritérií hodnotenia a praktické ukážky recitácie s rozborom textu a technikou umeleckého prednesu

Stretnutia odborných lektorov s pedagógmi jednoznačne prispeli k rozvoju a podpore dlhoročnej tradície v oblasti umeleckého slova a metodickej pomoci pre tento región a spätná väzba od zúčastnených pedagógov prevýšila naše očakávania.

 

no images were found

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.