VILLA NOVA ART

Propozície regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Organizátor: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Termín odovzdania prác: do 28. februára 2018 na adresu:
Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 05201 Spišská Nová Ves
Vernisáž výstavy: 15. 3. 2018 o 16.30 hod
Termín výstavy: 15. 3. – 15. 4. 2018
Miesto konania výstavy: Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska
v Spišskej Novej Vsi, Zimná 47.
Viac informácií: Mgr. Miriama Bukovinská, osveta6@osvetasnv.sk, tel.: 053/4425250

Charakteristika a poslanie súťaže:
1. Celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
2. Súťaž nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom.
3. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým.
4. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená, výnimočne v roku 2018 je tematická len v jednej kategórii.
5. Súťaž sa koná každý rok.

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

I. Kolá súťaže
Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:
a) regionálna súťaž a prehliadka s názvom Villa Nova Art (okres Spišská Nová Ves a Gelnica)
b) krajská súťaž a prehliadka s názvom Košická paleta (Košický samosprávny kraj)
c) celoštátna súťaž a prehliadka s názvom Výtvarné spektrum.

II. Súťažné kategórie
A. kategória: autori vo veku od 15 do 25 rokov (vek sa viaže na rok konania celoštátnej súťaže),
B. kategória: autori vo veku od 25 do 60 rokov (vek sa viaže na rok konania celoštátnej súťaže),
C. kategória: autori vo veku nad 60 rokov (vek sa viaže na rok konania celoštátnej súťaže),
D. kategória: insitná tvorba
– autori, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže minimálne 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.),
E. kategória: logo Výtvarného spektra
– špeciálna tematická kategória len na rok 2018
– cena pre víťaza v E. kategórii je 150 €
– návrh loga celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum,
– autori, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže minimálne 15 rokov,
– logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke, sociálnych sieťach, tlačovinách, pri všetkých sprievodných podujatiach (seminári, tvorivých dielach, výstavách),
– navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný samostatne, ako aj s textom Výtvarné spektrum,
– nie je stanovená povinná farebnosť nového loga,
– logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky,
– každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy

III. Kritériá hodnotenia:
A. – D. kategória:
a. sila výpovede diela,
b. celkový výraz práce,
c. osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela,
d. autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky.

E. kategória:
e. originalita kreatívneho nápadu,
f. významová zrozumiteľnosť,
g. jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť,
h. zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga

IV. Podmienky pre súťažiacich
1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci (jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky a občania žijúci na Slovensku.
2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo pôsobenia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.
3. Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, vyplniť prihlášku (nájdete TU), poslať ju so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne) potvrdenú podpisom na adresu organizátora základného kola do termínu uzávierky.
4. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).
5. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.
6. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2014 až 2018, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.
7. V kategóriách A. – D. pre účasť v krajskom a celoštátnom kole je optimálny počet 3 – 5 prác od jedného autora.
8. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená.
9. Všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám a pod.), Práce adjustované v tzv. kliprámoch (sklo bez pevného rámu) nebudú do súťaže prijaté z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti pri manipulácii s nimi.
10.Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube (plastika na spodnej strane) čitateľne označiť údajmi: meno a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora, okres a sídlo organizátora regionálneho kola súťaže (Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi).
Podmienky k E. kategórii:
1.Termín na odovzdanie je 6. júl 2018.
2. Spôsob odovzdania: v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava) v dvoch vyhotoveniach:
a. formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo farebnej, aj čiernobielej verzii v dvoch alternatívach: väčšia alternatíva s rozmerom 15 x 15 cm, menšia alternatíva s rozmerom 2 x 2 cm,
b. v digitálnej forme na CD nosiči v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení 300 dpi,
c. autor spolu s logom predkladá aj disajnmanuál, ktorý musí obsahovať:
– objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu),
– špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL),
– ochrannú zónu – priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
– minimálnu veľkosť loga,
– správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga),
– kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie loga na reklamných predmetoch (napr. pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár, taška),5 d. v obálke sa musí nachádzať vyplnená a podpísaná prihláška, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

V. Doplňujúce informácie:
1. Práce, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú zo súťaže vyradené.
2. Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas na využitie svojich výtvarných prác na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely Spišského osvetového strediska bez nároku na honorár (vrátane zverejnenia svojich výtvarných diel na webovej stránke SOS). Toto ustanovenie sa týka použitia reprodukcií na tlačoviny ku krajskej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.
3. Súťažiaci autor svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv, spojených s verejným zverejnením jeho diela.
4. Spišské osvetové stredisko nominuje na návrh odbornej poroty výtvarné práce do krajského kola súťaže. Právo na postup majú tie výtvarné práce, ktorých autori získali ceny a čestné uznania v krajskom kole súťaže, ako i ostatné práce, ktoré porota na postup odporučí.
5. Každý autor má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže a má nárok získať bezplatne jeden výtlačok bulletinu z regionálneho kola súťaže. Výsledky regionálneho kola budú zverejnené na internetovej stránke www.osvetasnv.sk.
6. Autori obdržia e-mailom od organizátora pozvánku na vernisáž výstavy, na ktorej budú slávnostne odovzdané ocenenia autorom.
7. Výtvarné práce zaslané do krajského kola budú vrátené autorom koncom roka 2018, resp. najneskôr v januári 2019. Nepostupujúce práce budú autorom vrátené prostredníctvom osvetových zariadení po skončení krajskej výstavy.

 
Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.