Kultúrno-osvetová činnosť

 

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou pôsobiacou v súlade so zákonom o kultúrno-osvetovej činnosti a so zákonom o knižniciach.

Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentmi schválenými Zastupiteľstvom KSK – Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry KSK.

Pôsobnosť SKCaK v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti je na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Centrum poskytuje metodicko-poradenskú činnosť, podporuje talenty, organizuje tvorivé a vzdelávacie aktivity, výstavy, workshopy, plenéry, festivaly, súťaže a prehliadky v jednotlivých žánroch záujmovej umeleckej činnosti, aj na krajskej a celoštátnej úrovni, s cieľom zvyšovania úrovne spôsobilosti neprofesionálnych umelcov.

Spišské kultúrne centrum a knižnica (bývalé Spišské osvetové stredisko, ďalej len „SKCaK“) v Spišskej Novej Vsi bolo zriadené Okresným národným výborom v Spišskej Novej Vsi dňa 15. 12. 1952 pod názvom Dom osvety. Zmena názvu organizácie od roku 1952 sa uskutočnila trikrát. Osveta mala štyroch zriaďovateľov, v súčasnej dobe je to Košický samosprávny kraj. SKCaK je príspevkovou organizáciou.

Zastrešuje starostlivosť o tieto oblasti neprofesionálneho umenia: folklór a tradičná ľudová kultúra, fotografia, film, výtvarné umenie (maliarstvo, sochárstvo, úžitkové umenie, graffiti, street-art), umelecké slovo, literatúra, detská dramatická tvorivosť, ochotnícke divadlo, etnické menšiny, zborový spev, inštrumentálne hudba a kultúrno-duchovná oblasť.

Činnosť spočíva aj v rôznych inovatívnych projektoch financovaných z mimorozpočtových zdrojov. Pri SKCaK sú združené štyri kluby, ktoré sa podieľajú na aktivitách a to v oblasti neprofesionálnej výtvarnej, literárnej, fotografickej a filmovej tvorby. SKCaK spolupracuje s rôznymi inštitúciami, školami, samosprávou a realizuje aktivity a súťaže, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Vrcholným podujatím je nadregionálny folklórny festival Spišské folklórne slávnosti, na ktorých sa prezentujú domáce folklórne kolektívy zo Spiša a kolektívy z iných regiónov Slovenska. Podujatie predstavuje uchovávanie a autenticitu ľudových zvykov a tradícií, ukážky remesiel a mnoho ďalších doplnkových programov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

SKCaK je nositeľom projektu KSK Spišský Jeruzalem, kultúrno-duchovného festivalu. V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnú hypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Symbolické miesta „Spišského Jeruzalema“ v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Portfólio podujatí

 

Folklór a tradičná ľudová kultúra

Spišské folklórne slávnosti / folklórny festival

Nositelia tradícií / regionálna súťažná postupová prehliadka folklórnych skupín

Šaffova ostroha / regionálna súťažná postupová prehliadka sólistov tanečníkov v ľud. tanci

Zahraj že mi zahraj / regionálna súťažná postupová prehliadka hudobného folklóru dospelých

Na tej luke na žeľenej / regionálna súťažná postupová prehliadka hudobného folklóru detí

Ty vodičko čistá / prehliadka veľkonočných zvykov

Veľkonočné vajíčko / veľkonočné tvorivé dielne

Z ďaleka mi idzeme / prehliadka vianočných zvykov

Workshop pre vedúcich folklórnych kolektívov

Tanečné školy na Spiši

 

Fotografia a film

Cineama / regionálna súťažná prehliadka filmovej tvorby

Amfo / regionálne a krajské kolo súťaže amatérskej fotografie

Spišský objektív / workshop filmárov

Fajna folklórna fotka / celoslovenská fotografická súťaž

Fotografický plenér

Homo universalis / séria workshopov pre fotografov a filmárov

Fotografia / klubová výstava Foto klubu Spiš

individuálne a klubové výstavy

workshopy

 

Výtvarné umenie

Spišská paleta / klubová výstava diel členov Art klubu Spiš

Výtvarné spektrum / regionálna postupová súťaž výtvarnej tvorby

Vesmír očami detí / regionálna postupová súťaž detskej výtvarnej tvorby

Graffiti v lavici / workshop pre žiakov ZŠ

Prázdninový graffiti džem / letný graffiti workshop

Objekty / sochárske sympózium

Ateliéry / klasické výtvarné workshopy

Vývar / atypické výtvarné workshopy

Výtvarný plenér / plenér

Umenie v parku / fotografická a výtvarná súťaž

individuálne a klubové výstavy

 

Umelecké slovo a divadlo

Hviezdoslavov Kubín / okresné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

Štúrov Zvolen / regionálna súťažná prehliadka v rétorike

Z rozprávky do rozprávky / regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Duf-Art / divadelné viacžánrové inscenácie z histórie Spiša

Divadelné Jaklovce / festival ochotníckych divadelných súborov zo Spiša

Teátro v lavici / divadelný workshop pre žiakov ZŠ

Woprevedis / workshop pre vedúcich detských dramatických kolektívov

Hokerlík / prezentácia autorskej tvorby členov Spišského literárneho klubu

 

Etnické menšiny

Makovická struna / regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní

Hospodi pomiluj / regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu

 

Zborový spev

Spišské zborové dni / regionálna súťažná prehliadka zborového spevu

Viva il canto / celoštátna súťažná prehliadka zborového spevu

Workshop dirigentov a vedúcich speváckych zborov / workshop

 

Inštrumentálna hudba

Divertimento musicale / krajská súťažná prehliadka inštrumentálnej hudby


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.