Súčasný profil – Spišské osvetové stredisko

Spišské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentmi schválenými Zastupiteľstvom KSK – Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Spišské osvetové stredisko (ďalej len „SOS“) v Spišskej Novej Vsi bolo zriadené Okresným národným výborom v Spišskej Novej Vsi  15. 12. 1952 pod názvom Dom osvety. Zmena názvu organizácie od roku 1952 sa uskutočnila trikrát. Osveta mala štyroch zriaďovateľov, v súčasnej dobe je to Košický samosprávny kraj. SOS je rozpočtovou organizáciou.

Pôsobnosť SOS je na území dvoch okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Poslaním SOS je poskytovanie poradenských a metodických služieb, organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých zámeroch a odboroch vzdelávaco-umeleckej činnosti neprofesionálnej tvorby (fotografia, film, výtvarníctvo, umelecké slovo, divadlo, hudba, spev, tanec, cestovný ruch a turizmus, astronómia). SOS podporuje kultúrno-vzdelávacie aktivity národnostných menšín žijúcich v regióne a aktivity pri rozvíjaní regionálnej a cezhraničnej spolupráce.

Činnosť spočíva aj v rôznych inovatívnych projektoch financovaných z mimorozpočtových zdrojov. Pri SOS sú združené tri kluby, ktoré sa podieľajú na aktivitách a to v oblasti výtvarnej, fotografickej a filmovej. SOS spolupracuje s rôznymi inštitúciami, školami, samosprávou a realizuje aktivity, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Vrcholným podujatím sú nadregionálne Spišské folklórne slávnosti, na ktorých sa prezentujú domáce folklórne kolektívy zo Spiša a iných regiónov Slovenska. Podujatie predstavuje uchovávanie a autenticitu ľudových zvykov a tradícií, ukážky remesiel a mnoho ďalších doplnkových programov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

SOS je nositeľom projektu KSK Spišský Jeruzalem, kultúrno-duchovného festivalu. V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnú hypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Symbolické miesta „Spišského Jeruzalema“ v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Link: Urbanisticko-architektonická štúdia Spišského Jeruzalema www.arland.sk

 

Základné portfólio podujatí:

– oblasť Tradičnej ľudovej kultúry (Spišské folklórne slávností, Nositelia tradícií, Šaffova ostroha, Ty vodičko čistá, Veľkonočné vajíčko, Na tej lúke na zelenej, Workshop pre vedúcich folklórnych kolektívov)

– oblasť Menšinovej kultúry (Makovická struna, Hospodi pomiluj)

– oblasť Zborového spevu (Spišské zborové dni)

– oblasť Hovoreného slova a divadla (Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Z rozprávky do rozprávky, DUF-ART)

– oblasť Fotografie a filmu (Cineama, Amfo, Workshop Šariš-Gemer-Abov-Spiš, Fajna folklórna fotka, plenéry, klubové výstavy)

– oblasť Výtvarnej tvorby (Spišská paleta, Ekovýkres-Ekoplagát, Výtvarné spektrum, Vesmír očami detí klubové výstavy, plenéry)

 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.