Kultúrno osvetová činnosť

Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou pôsobiacou v súlade so zákonom o kultúrno-osvetovej činnosti a so zákonom o knižniciach.

Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentmi schválenými Zastupiteľstvom KSK – Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry KSK.

Pôsobnosť SKCaK v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti je na území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Centrum poskytuje metodicko-poradenskú činnosť, podporuje talenty, organizuje tvorivé a vzdelávacie aktivity, výstavy, workshopy, plenéry, festivaly, súťaže a prehliadky v jednotlivých žánroch záujmovej umeleckej činnosti, aj na krajskej a celoštátnej úrovni, s cieľom zvyšovania úrovne spôsobilosti neprofesionálnych umelcov.

Spišské kultúrne centrum a knižnica (bývalé Spišské osvetové stredisko, ďalej len „SKCaK“) v Spišskej Novej Vsi bolo zriadené Okresným národným výborom v Spišskej Novej Vsi dňa 15. 12. 1952 pod názvom Dom osvety. Zmena názvu organizácie od roku 1952 sa uskutočnila trikrát. Osveta mala štyroch zriaďovateľov, v súčasnej dobe je to Košický samosprávny kraj. SKCaK je príspevkovou organizáciou.

Zastrešuje starostlivosť o tieto oblasti neprofesionálneho umenia: folklór a tradičná ľudová kultúra, fotografia, film, výtvarné umenie (maliarstvo, sochárstvo, úžitkové umenie, graffiti, street-art), umelecké slovo, literatúra, detská dramatická tvorivosť, ochotnícke divadlo, etnické menšiny, zborový spev, inštrumentálne hudba a kultúrno-duchovná oblasť.

Činnosť spočíva aj v rôznych inovatívnych projektoch financovaných z mimorozpočtových zdrojov. Pri SKCaK sú združené štyri kluby, ktoré sa podieľajú na aktivitách a to v oblasti neprofesionálnej výtvarnej, literárnej, fotografickej a filmovej tvorby. SKCaK spolupracuje s rôznymi inštitúciami, školami, samosprávou a realizuje aktivity a súťaže, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Vrcholným podujatím je nadregionálny folklórny festival Spišské folklórne slávnosti, na ktorých sa prezentujú domáce folklórne kolektívy zo Spiša a kolektívy z iných regiónov Slovenska. Podujatie predstavuje uchovávanie a autenticitu ľudových zvykov a tradícií, ukážky remesiel a mnoho ďalších doplnkových programov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

SKCaK je nositeľom projektu KSK Spišský Jeruzalem, kultúrno-duchovného festivalu. V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnú hypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Symbolické miesta „Spišského Jeruzalema“ v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Portfólio podujatí

 

Folklór a tradičná ľudová kultúra

Spišské folklórne slávnosti / folklórny festival

Nositelia tradícií / regionálna súťažná postupová prehliadka folklórnych skupín

Šaffova ostroha / regionálna súťažná postupová prehliadka sólistov tanečníkov v ľud. tanci

Zahraj že mi zahraj / regionálna súťažná postupová prehliadka hudobného folklóru dospelých

Na tej luke na žeľenej / regionálna súťažná postupová prehliadka hudobného folklóru detí

Ty vodičko čistá / prehliadka veľkonočných zvykov

Veľkonočné vajíčko / veľkonočné tvorivé dielne

Z ďaleka mi idzeme / prehliadka vianočných zvykov

Workshop pre vedúcich folklórnych kolektívov

Tanečné školy na Spiši

 

Fotografia a film

Cineama / regionálna súťažná prehliadka filmovej tvorby

Amfo / regionálne a krajské kolo súťaže amatérskej fotografie

Spišský objektív / workshop filmárov

Fajna folklórna fotka / celoslovenská fotografická súťaž

Fotografický plenér

Homo universalis / séria workshopov pre fotografov a filmárov

Fotografia / klubová výstava Foto klubu Spiš

individuálne a klubové výstavy

workshopy

 

Výtvarné umenie

Spišská paleta / klubová výstava diel členov Art klubu Spiš

Výtvarné spektrum / regionálna postupová súťaž výtvarnej tvorby

Vesmír očami detí / regionálna postupová súťaž detskej výtvarnej tvorby

Graffiti v lavici / workshop pre žiakov ZŠ

Prázdninový graffiti džem / letný graffiti workshop

Objekty / sochárske sympózium

Ateliéry / klasické výtvarné workshopy

Vývar / atypické výtvarné workshopy

Výtvarný plenér / plenér

Umenie v parku / fotografická a výtvarná súťaž

individuálne a klubové výstavy

 

Umelecké slovo a divadlo

Hviezdoslavov Kubín / okresné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

Štúrov Zvolen / regionálna súťažná prehliadka v rétorike

Z rozprávky do rozprávky / regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Duf-Art / divadelné viacžánrové inscenácie z histórie Spiša

Divadelné Jaklovce / festival ochotníckych divadelných súborov zo Spiša

Teátro v lavici / divadelný workshop pre žiakov ZŠ

Woprevedis / workshop pre vedúcich detských dramatických kolektívov

Hokerlík / prezentácia autorskej tvorby členov Spišského literárneho klubu

 

Etnické menšiny

Makovická struna / regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní

Hospodi pomiluj / regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu

 

Zborový spev

Spišské zborové dni / regionálna súťažná prehliadka zborového spevu

Viva il canto / celoštátna súťažná prehliadka zborového spevu

Workshop dirigentov a vedúcich speváckych zborov / workshop

 

Inštrumentálna hudba

Divertimento musicale / krajská súťažná prehliadka inštrumentálnej hudby


Činnosť Spišského osvetového strediska (SOS) spočíva v poskytovaní poradenských a metodických služieb, organizovaní tvorivých aktivít v jednotlivých zámeroch a odboroch vzdelávaco-umeleckej činnosti neprofesionálnej tvorby v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica (fotografia, film, výtvarníctvo, umelecké slovo, divadlo, hudba, spev, tanec, cestovný ruch a turizmus, astronómia).

SOS podporuje kultúrno-vzdelávacie aktivity národnostných menšín žijúcich v regióne, rozvoj regionálnej a cezhraničnej spolupráce, podieľa sa na rôznych inovatívnych projektoch financovaných aj z mimorozpočtových zdrojov. Pri SOS sú združené tri kluby, ktoré sa podieľajú na aktivitách a to v oblasti výtvarnej, fotografickej a filmovej.


FOTO, FILM, VÝTVARNÍCTVO:

V oblasti výtvarného umenia, filmu a fotografie organizujeme plenéry, workshopy a výstavy. Tieto aktivity podporujú a rozvíjajú talent mládeži a členov klubov. Poskytujeme im priestor na prezentáciu a konfrontáciu ich tvorby.

Medzi naše pravidelné výtvarné aktivity patrí klubová výstava SPIŠSKÁ PALETA a súťažná postupová výstava neprofesionálnych výtvarníkov VÝTVARNÉ SPEKTRUM.

Zastúpené sú aj výstavy jubilujúcich autorov resp. autorské výstavy. Umelecká výtvarná tvorba spojená so subkultúrnou formou sa prezentuje aj v projektoch Graffiti Folk Jam, Graffiti Margecany Jam, Graffiti Margitfalva, Magic Boots.

Ekovýkres, Ekokomix so zameraním na ekológiu a výtvarná súťaž zameraná na astronómiu „Vesmír očami detí“ sú vyhlásené pre základné, umelecké školy a deti z autistických tried v regióne Spišská Nová Ves a Gelnica. V  oblasti astronómie realizujeme vedomostnú okresnú postupovú súťaž pre žiakov ZŠ a študentov SŠ „Čo vieš o hviezdach“, v spolupráci s hvezdárňou v Michalovciach.

Oblasť filmu je zastúpená v súťaži CINEAMA a workshope z regiónov Šariš, Gemer, Abov, Spiš.

Fotografi majú možnosť prezentovať svoju tvorbu na regionálnej postupovej súťažnej výstave AMFO, fotografickej súťaži Fajna folklórna fotka či klubovej výstave FOTOGRAFIA.

Zastúpené sú aj výstavy jubilujúcich autorov resp. autorské výstavy.


FOLKLÓR, HUDBA, SPEV:

Oblasť spočíva v príprave koncepčných, programových a rozvojových projektov tradičnej ľudovej kultúry, kultúry národnostných menšín, zborového spevu a hudby.

Realizované podujatia súťažného a nesúťažného charakteru:

Spišské folklórne slávností, Nositelia tradícií, Šaffova ostroha, Ty vodičko čistá, Veľkonočné vajíčko, Na tej lúke na zelenej, Workshop pre vedúcich folklórnych kolektívov, Makovická struna, Hospodi pomiluj, Spišské zborové dni, Školy tanca.


HOVORENÉ SLOVO, DIVADLO:

Oblasť je zameraná na rozvoj poézie, prózy a detskej dramatickej tvorivosti. Ide o okresné aktivity postupového charakteru zamerané pre ZŠ a SŠ.

Realizované podujatia:

Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Z rozprávky do rozprávky

 

Metodické videá týkajúce sa prednesu a základov pre budúcich divadelníkov:

Sú vhodné ako materiál pre dištančnú výučbu – určené pre ZŠ, LDO odbory  ZUŠ-iek.
Videá na seba nadväzujú chronologicky.

1 časť : https://www.youtube.com/watch?v=6-Hxzs-S6Xc&t=12s

2 časť : https://www.youtube.com/watch?v=-_DrAGsXyxs&t=47s

3 časť : https://www.youtube.com/watch?v=vfpKiDdaojc&t=99s

4 časť : https://www.youtube.com/watch?v=morRzT_td4s

5 časť : https://www.youtube.com/watch?v=xOipE39ih6A

 


Ďalšie tvorivé aktivity:

SOS pripravuje aj tvorivé dielne, ktoré sú zamerané k sviatkom (Veľká noc a Vianoce).

Veľkonočné vajíčko – tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok v predveľkonočnom období

Folk art foyer – tvorivé dielne prezentujúce rôzne tradičné ozdobné techniky Vianoc.

Letný workshop

Počas letného obdobia organizujeme workshop Mušky raja zameraný pre deti z regiónu Spiša, ktorý ponúka hodnotnú, kvalitnú a duchaplnú formu trávenia voľného času. Prostredníctvom inšpiratívnych a pre deti atraktívnych edukačných aktivít chce workshop šíriť poznatky o regionálnom, kultúrnom a prírodnom dedičstve – o ľudových tradíciách, histórii, spolužití s prírodou a taktiež rozvíjať ich manuálne zručnosti a umelecké cítenie.

SOS je nositeľom projektu KSK Spišský Jeruzalem, kultúrno-duchovného festivalu. V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnú hypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Symbolické miesta „Spišského Jeruzalema“ v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V réžii Spišského osvetového strediska sú natočené filmy o tradičnom ručnom zvonení (Ručné zvonenie na Spiši a Najstarší zvonár v Hnilčíku). Zvony a tradičné ručné zvonenie, ktoré je nerozlučne spojené s funkciou zvonárov, sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území. Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku je navrhnuté na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

 


Copyright © 2021 Spišské kultúrne centrum a knižnica. Všetky práva vyhradené.