…niečo o našej činnosti


Činnosť Spišského osvetového strediska (SOS) spočíva v poskytovaní poradenských a metodických služieb, organizovaní tvorivých aktivít v jednotlivých zámeroch a odboroch vzdelávaco-umeleckej činnosti neprofesionálnej tvorby v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica (fotografia, film, výtvarníctvo, umelecké slovo, divadlo, hudba, spev, tanec, cestovný ruch a turizmus, astronómia).

SOS podporuje kultúrno-vzdelávacie aktivity národnostných menšín žijúcich v regióne, rozvoj regionálnej a cezhraničnej spolupráce, podieľa sa na rôznych inovatívnych projektoch financovaných aj z mimorozpočtových zdrojov. Pri SOS sú združené tri kluby, ktoré sa podieľajú na aktivitách a to v oblasti výtvarnej, fotografickej a filmovej.


FOTO, FILM, VÝTVARNÍCTVO:

V oblasti výtvarného umenia, filmu a fotografie organizujeme plenéry, workshopy a výstavy. Tieto aktivity podporujú a rozvíjajú talent mládeži a členov klubov. Poskytujeme im priestor na prezentáciu a konfrontáciu ich tvorby.

Medzi naše pravidelné výtvarné aktivity patrí klubová výstava SPIŠSKÁ PALETA a súťažná postupová výstava neprofesionálnych výtvarníkov VÝTVARNÉ SPEKTRUM.

Zastúpené sú aj výstavy jubilujúcich autorov resp. autorské výstavy. Umelecká výtvarná tvorba spojená so subkultúrnou formou sa prezentuje aj v projektoch Graffiti Folk Jam, Graffiti Margecany Jam, Graffiti Margitfalva, Magic Boots.

Ekovýkres, Ekokomix so zameraním na ekológiu a výtvarná súťaž zameraná na astronómiu „Vesmír očami detí“ sú vyhlásené pre základné, umelecké školy a deti z autistických tried v regióne Spišská Nová Ves a Gelnica. V  oblasti astronómie realizujeme vedomostnú okresnú postupovú súťaž pre žiakov ZŠ a študentov SŠ „Čo vieš o hviezdach“, v spolupráci s hvezdárňou v Michalovciach.

Oblasť filmu je zastúpená v súťaži CINEAMA a workshope z regiónov Šariš, Gemer, Abov, Spiš.

Fotografi majú možnosť prezentovať svoju tvorbu na regionálnej postupovej súťažnej výstave AMFO, fotografickej súťaži Fajna folklórna fotka či klubovej výstave FOTOGRAFIA.

Zastúpené sú aj výstavy jubilujúcich autorov resp. autorské výstavy.


FOLKLÓR, HUDBA, SPEV:

Oblasť spočíva v príprave koncepčných, programových a rozvojových projektov tradičnej ľudovej kultúry, kultúry národnostných menšín, zborového spevu a hudby.

Realizované podujatia súťažného a nesúťažného charakteru:

Spišské folklórne slávností, Nositelia tradícií, Šaffova ostroha, Ty vodičko čistá, Veľkonočné vajíčko, Na tej lúke na zelenej, Workshop pre vedúcich folklórnych kolektívov, Makovická struna, Hospodi pomiluj, Spišské zborové dni, Školy tanca.


HOVORENÉ SLOVO, DIVADLO:

Oblasť je zameraná na rozvoj poézie, prózy a detskej dramatickej tvorivosti. Ide o okresné aktivity postupového charakteru zamerané pre ZŠ a SŠ.

Realizované podujatia:

Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Z rozprávky do rozprávky

 

Metodické videá týkajúce sa prednesu a základov pre budúcich divadelníkov:

Sú vhodné ako materiál pre dištančnú výučbu – určené pre ZŠ, LDO odbory  ZUŠ-iek.
Videá na seba nadväzujú chronologicky.

1 časť : https://www.youtube.com/watch?v=6-Hxzs-S6Xc&t=12s

2 časť : https://www.youtube.com/watch?v=-_DrAGsXyxs&t=47s

3 časť : https://www.youtube.com/watch?v=vfpKiDdaojc&t=99s

4 časť : https://www.youtube.com/watch?v=morRzT_td4s

5 časť : https://www.youtube.com/watch?v=xOipE39ih6A

 


Ďalšie tvorivé aktivity:

SOS pripravuje aj tvorivé dielne, ktoré sú zamerané k sviatkom (Veľká noc a Vianoce).

Veľkonočné vajíčko – tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok v predveľkonočnom období

Folk art foyer – tvorivé dielne prezentujúce rôzne tradičné ozdobné techniky Vianoc.

Letný workshop

Počas letného obdobia organizujeme workshop Mušky raja zameraný pre deti z regiónu Spiša, ktorý ponúka hodnotnú, kvalitnú a duchaplnú formu trávenia voľného času. Prostredníctvom inšpiratívnych a pre deti atraktívnych edukačných aktivít chce workshop šíriť poznatky o regionálnom, kultúrnom a prírodnom dedičstve – o ľudových tradíciách, histórii, spolužití s prírodou a taktiež rozvíjať ich manuálne zručnosti a umelecké cítenie.

SOS je nositeľom projektu KSK Spišský Jeruzalem, kultúrno-duchovného festivalu. V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica odborníci objavili unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Pôvodnú hypotézu krajinárov o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Symbolické miesta „Spišského Jeruzalema“ v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

V réžii Spišského osvetového strediska sú natočené filmy o tradičnom ručnom zvonení (Ručné zvonenie na Spiši a Najstarší zvonár v Hnilčíku). Zvony a tradičné ručné zvonenie, ktoré je nerozlučne spojené s funkciou zvonárov, sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území. Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku je navrhnuté na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.